Полика за поверителност - Kia Hypercharge

1. Какви лични данни ни трябват?

С настоящото уведомление за поверителност целим да ви информираме какви лични данни се събират на потребителите на интернет страницата https://www.hypercharge.bg, (наричана по-долу „интернет страницата“) и мобилното приложение Kia Hypercharge (наричано по-долу „мобилно приложение“), защо се събират, с кого се споделя тази информация и какви са вашите права във връзка с обработката на вашите лични данни.

Преди да започнете да използвате интернет страницата и/ или мобилното приложение, следва внимателно да прочетете и да се запознаете с настоящото уведомление, като се съгласите изрично с него преди да се регистрирате и инсталирате мобилното приложение. Запазваме правото си да актуализираме по всяко време това уведомление, като ви информираме своевременно за това.

Политиката за защита на личните данни урежда използването и съхранението на вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни на интернет страницата www.kia.bg

КИА БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 204650474, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 144 е администратор на лични данни, които вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние използваме следните ваши лични данни, необходими за предоставяне на поръчаните от вас зарядни услуги за електромобили и осигуряване на поддръжка:

·         Идентификационни данни: име, презиме, фамилия;

·         Данни за контакт: адрес, телефон, електронна поща (email);

·         Транзакционни данни: история на покупките и услугите, информация за транзакцията и история на плащанията, детайли за комуникацията между доставчик и клиент;

·         Данни за сигурността: потребителски имена и пароли, информация за наблюдението на съоръженията и системата, информация за инциденти със сигурността;

·         IT данни: данните за оборудването, свързани с предоставяните услуги, включително технически идентификатори, местоположение, комуникационни данни и метаданни; технически събития, свързани с предоставяните услуги, включително регистрационни файлове за системата и приложенията, IP адрес, данни за операционната система за мобилното устройството. При съгласие от ваша страна могат да се получат и данни за местонахождението на мобилното устройство, докато използвате мобилното приложение с цел да бъдете уведомени за наличните станции за зареждане в близост до вас, като може да промените по всяко време настройките на мобилното си устройство.

Забележка: За целите на предоставяне на услугата, клиентът трябва да предостави информация за своя разплащателна карта чрез директна регистрация на интернет страницата на администратора на платежни услуги.

2. Защо е необходимо предоставяне на вашите лични данни?

Личните ви данни са ни необходими за спазване на законови задължения - чл. 6, букви „б” и „в” от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), за да ви предоставим следните услуги:

– регистриране и записване на клиентите;

– сключване, администриране и изпълнение на договори;

– уведомяване на клиента и осъществяване на кореспонденция;

– спазване на законови изисквания напр. за счетоводна отчетност;

На основание нашия легитимен интерес за защита и контрол на притежаваните от дружеството активи и развитие на бизнеса (чл. 6, буква „е” от ОРЗД) ние обработваме данните също с цел:

– установяване, упражняване и защита на правни претенции;

– статистически анализ и маркетинг проучвания на използваните от нашите клиенти услуги след анонимизиране и премахване на идентифициращите ви лични данни;

При изрично съгласие от ваша страна може да използваме данните ви за контакт за изпращане на маркетинг съобщения за наши услуги или предложения. Ако приемете да обработваме вашите данни за целите на директния маркетинг, ви молим да отбележите съгласието си за обработка на личните данни за целите на директния маркетинг в момента на регистрацията или да влезете в личния си профил и да изберете функция за получаване на бюлетин. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и да откажете получаването на бюлетини, като кликнете върху връзката „отписване“ в изпратените от нас имейл съобщения.

3. Кой има достъп до личните ви данни?

Личните ви данни се обработват от КИА БЪЛГАРИЯ ООД, адрес: бул. Цариградско шосе №144, 1138 София, България. Хостингът и съхранението на вашите данни се извършва от Киа България ООД. При гарантирани мерки за защита и контрол, достъп до вашите данни имат:

  • Singularity Software Ltd, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Великобритания под номер 13656250, със седалище и адрес на управление във Великобритания, Орчард Хаус. Ъпър Конам Вейл, Бристъл, BS15 3AY- наш доставчик на услуги с цел да се осигури нормалното функциониране на системата за зареждане на електрически превозни средства и високо качество на услугите.
  • БАНКА ДСК АД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Московска” № 19 – във връзка с платежните услуги и виртуалния ПОС терминал, интегриран в интернет страницата https://www.hypercharge.bg.

Използваните от нас доставчици на услуги са длъжни да спазват стриктно договорните си задължения с нас и действащото законодателство за защита на личните данни, включително като вземат необходимите технически и организационни мерки за защита поверителността на вашата лична информация съгласно GDPR. При възникнала оправдана необходимост е възможно също така да споделим ваши данни с цел да предотвратим измами, да приложим общите условия за използване на мобилното приложение, да гарантираме имуществото на дружеството и други наши права и законни интереси, както и да защитим сигурността, правата и интересите на други наши потребители или трети лица.

4. Ако не предоставите данните, които се изискват?

При регистрирането на потребителски профил в нашата интернет страница и мобилно приложение ще бъде изрично указано кои данни са задължителни за предоставяне на зарядната услуга. Отказът да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията ни по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване. Предоставянето на данните за целите на директния маркетинг е напълно доброволно и никакви неблагоприятни последствия няма да последват за вас, ако решите да не се възползвате от това предложение.

5. Колко дълго се съхраняват вашите лични данни?

Съгласно законите на Република България, вашите данни се съхраняват за следния период от време:

• Данните за потребителски профил – 6 (шест) години, считано от датата на създаването му.

• Данните за директен маркетинг – до оттегляне на съгласието или 6 (шест) години, считано от датата на създаването на потребителски профил.

• Данните за зареждане на автомобила - за срок от 6 (шест) години.

• При започнати административни или съдебни производства от или срещу клиенти всички данни се съхраняват за срок от 6 (шест) години или до постановяване на окончателно съдебно решение или изплащане на дълга.

След този период личните ви данни ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

6. Какви са правата ви?

• Оттегляне на съгласие: Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в случай, че сте дали такова за обработване на данните ви за конкретна цел, без това да засяга обработването до този момент. Когато сте дали съгласие за целите на директния маркетинг можете да откажете получаването на бюлетини по всяко време, като кликнете върху връзката „отписване“ в изпратените от нас имейл съобщения или да промените настройките на мобилното си приложение. Ако сте предоставили достъп до местонахождението си чрез мобилното устройство с цел намиране на зарядни станции близо до вас, може също така да промените избраните от вас настройки от мобилното си устройство.

• Достъп до данни: това право ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за вас, както и информация, свързана с обработването. Достъп до историята на използваните от вас услуги и до данните, предоставени при регистрация, може да получите чрез профила си на мобилното приложение, като можете също така да подадете и специално искане за достъп съгласно процедурата. (линк заявка за достъп)

• Коригиране: можете да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за вас. Можете винаги да отбелязвате своевременно всяка промяна във вашите лични данни за контакт в профила си или да ни уведомите за това. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за заявка за достъп до данни на физически лица, намиращ се на интернет страницата на www.hypercharge.bg.  

• Изтриване: можете да изискате от нас да изтрием ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им напр. ако е постигната целта, за която данните са събрани, или ако сте оттеглили съгласието си. Ако са изпълнени законовите изисквания, ние ще изтрием вашите лични данни в срок до 1 (един) месец, освен ако нямаме законово задължение да продължим обработката им или запазването на данните е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

• Ограничаване на обработката: можете да изискате от нас временно да преустановим обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.

• Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните се обработват по автоматизиран начин и са ни предоставени от вас на основание вашето съгласие или за целите изпълнението на договор, като ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма ваши данни на вас или на трето лице.

• Права, свързани с автоматизирано вземане на решения и профилиране: имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен.

• Право на жалба – в случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който се обработват личните ви данни, моля, изпратете информация на data.protection@kia.bg или в писмена форма на бул. „Цариградско шосе” №144, 1138 София, България. Нашият Отговорен служител по защита на личните данни ще разгледа жалбата ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса. Ако и след това смятате, че вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за Защита на Личните Данни (КЗЛД) и да подадете жалба до тях на интернет страницата https://www.cpdp.bg/.