Европейски програми

Ръководството на „КИА България“ ООД успешно завърши Проект № BG-RRP-3.005-3008 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“. Инвестицията беше осъществена в съответствие с изискванията на подписания с Министерство на иновациите и растежа Договор за финансиране на краен получател № BG-RRP-3.005-3008-С01 по Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

В резултат на успешното изпълнение на инвестицията в “КИА България” ООД са изградени и функционират система за защита на информацията в локална мрежа и система за управление на съхранението и споделянето на информация. След тяхното изграждане и внедряване “КИА България” ООД осъществява контрол на достъпа до локалната мрежа чрез използването на протоколите 802.1Q(VLAN tagging) и 802.1X (Wire and wireless network authentication - IEEE Standard for port-based Network Access Control (PNAC)) за всички устройства в мрежата. Чрез тези протоколи се извършва контрол на устройствата, които да имат достъп до локалната мрежа.

Наред с това, в предприятието се прилагат различни нива на достъп до фирмените ресурси за различните потребители. Сървърната виртуализация включва инсталирана защитна стена (firewall) с отворен код за допълнително повишаване сигурността на цялата локална мрежа на “КИА България” ООД.

Безпрепятственото ползване на изградените и внедрени системи за защита на информацията в локална мрежа и за управление на съхранението и споделянето на информация е гарантирано след успешното обучение на служител на “КИА България” ООД за работа с двете системи.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз - NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КИА България“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Министерството на иновациите и растежа.

В изпълнение на подписания с Министерство на иновациите и растежа Договор за финансиране на краен получател № BG-RRP-3.005-3008-С01 по Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България „КИА България“ ООД възложи на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД изпълнението на предвидената с проекта инвестиция, включваща изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа и изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация. 

В съответствие с получената в „КИА България“ ООД оферта „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД ще изгради двете системи в рамките на 3 (три) месеца. Стойността на услугата възлиза на 19 800,00 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС.

След изпълнение на услугата „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД ще представи удостоверения за предоставяне на правото на ползване на изградената и внедрена система за защита на информацията в локална мрежа и за предоставяне на правото на ползване на изградената и внедрена система за управление на съхранението и споделянето на информация в „КИА България“ ООД.

След като изгради системите за защита на информацията в локална мрежа и за управление на съхранението и споделянето на информация „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД ще проведе обучение на служители на “КИА България” ООД за работа с двете системи.

С успешното реализиране на инвестицията „КИА България“ ООД ще има възможност да осъществява контрол на достъпа до локалната мрежа и да прилага различни нива на достъп до фирмените ресурси за различните потребители. Сървърната виртуализация ще позволи и инсталирането на защитна стена (firewall) с отворен код за допълнително повишаване сигурността на цялата локална мрежа на дружеството.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз - NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КИА България“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Министерството на иновациите и растежа.

На 03 юли 2023 г. „КИА България“ ООД подписа с Министерство на иновациите и растежа, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Договор за финансиране на краен получател № BG-RRP-3.005-3008-С01 по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“, Процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България“.

В съответствие с договора „КИА България“ ООД ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 000,00 (Двадесет хиляди) лева за реализирането на инвестиция BG-RRP-3.005-3008 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана от Европейския съюз NextGenerationEU.

Основната цел на инвестицията е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на дейността на „КИА България“ ООД чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на дружеството. Изпълнението на инвестицията включва изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа и изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

С успешното реализиране на инвестицията „КИА България“ ООД ще има възможност да осъществява контрол на достъпа до локалната мрежа и да прилага различни нива на достъп до фирмените ресурси за различните потребители. Сървърната виртуализация ще позволи и инсталирането на защитна стена (firewall) с отворен код за допълнително повишаване сигурността на цялата локална мрежа на дружеството.

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз NextGenerationEU. „КИА България“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на иновациите и растежа.

На 20 януари 2021 г. „КИА Моторс България-София“ ООД подписа с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В съответствие с договора „КИА Моторс България-София“ ООД ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 150 000,00 (Сто и петдесет хиляди) лева за финансирането на Проект BG16RFOP002-2.077-0577 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Основната цел на проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез получаване на финансова подкрепа за осигуряване на оперативен капитал за нуждите на „КИА Моторс България-София“ ООД. С успешното реализиране на проекта ще бъде постигнат положителен ефект за възстановяване на дейността на „КИА Моторс България-София“ ООД, създаване на потенциал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19 и стабилност на работните места в дружеството.

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. „КИА Моторс България-София“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на икономиката.