Oбщи условия - Kia Hypercharge

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на продажба през електронния магазин „Kia Hypercharge” за онлайн продажба на услуги за зареждане на електрически превозни средства

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия (по-долу накратко „ОУ”) са предназначени за регулиране на отношенията между „Киа България” ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, и Клиентите, наричани по-долу „Клиенти”, за използване на електронния магазин “www.hypercharge.bg”, наричан по-долу „Електронен магазин”. Електронният магазин е включен в Публичния списък на електронните магазини регистрирани в НАП под номер RF0001569.

Чл. 2. Настоящите ОУ се отнасят до предоставянето на услугата зареждане на електрически превозни средства с електрическа енергия от страна на Доставчика към неговите Клиенти. Тези ОУ определят условията, при които Клиентът ползва услугата зареждане от зарядни станции/точки на Доставчика или други притежатели на зарядни станции/точки - партньори на Доставчика. Тези ОУ не се отнасят към продажбата или доставката на електричество. ОУ регулират и използването на платформата “www.hypercharge.bg”. За извършването на продажба през този Електронен магазин се изисква задължително приемане от всеки Клиент на настоящите ОУ.

ІІ.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

(1) Наименование на Доставчика: „Киа България” ООД

(2) Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №144.

(3) Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №144

(4) Данни за кореспонденция, жалби и рекламации: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №144; Email: hypercharge@kia.bg; тел: 0700 10 660

(5) „Киа България” ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204650474.

(6) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204650474

(7) Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София, ПК 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@cpdp.bg; интернет страница :  www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча " № 1, ет.3, 4 и 5, тел.: тел. 02/933 0563, факс 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22; интернет страница: www.kzp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ:

Чл. 4. В настоящите ОУ се използват следните дефиниции:

1. „Услуга“ е услуга за зареждане с електрическа енергия, която се предоставя на Клиентите, въз основа на която същите могат да използват зарядни станции/точки на Доставчика или притежатели на зарядни станции/точки - партньори на Доставчика;

2. „Доставчик“ е дружеството, което предлага услугата на Клиентите. В настоящите ОУ Доставчикът е КИА БЪЛГАРИЯ ООД;

3. „Клиент“ е лицето, който приема настоящите ОУ за предоставяне на услугата от Доставчика и/или притежател на зарядна станция/ точка. Клиентът може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години или юридическо лице;

4. „Електрическо превозно средство“ е моторно превозно средство със задвижване, включващо поне един непериферен електроуред като преобразувател на енергия с презаредима електрическа система за акумулиране на енергия, която може да бъде зареждана от външен източник, съгласно Директива 2014/94/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива;

5. „Страни по договора“ са Доставчика и Клиента;

6. „Притежател на зарядна станция“ е лице, което притежава зарядни станции или точки и/или ги експлоатира. Притежателят на зарядна станция може да определя и актуализира едностранно ценообразуването за употребата на зарядната станция и предлага зарядни точки;

7. „Зарядна станция“ е устройство с една или повече зарядни точки, където електрически превозни средства могат да се зареждат;

8. „Зарядни точки“ са бавни или бързи зарядни точки, които позволяват да се захранва електричество директно към електрическото превозно средство с максимална мощност до 22 kW и променлив ток (бавни зарядни точки) или с мощност над 22 kW и постоянен ток (бързи зарядни точки);

9. „Мобилно приложение” - интернет базиран портал за мобилни устройства Kia Hypercharge, поддържан от Доставчика, чрез който се предоставя Улугата. Мобилното приложение може да се изтегли безплатно от Google Play или Apple Store. Чрез мобилното приложение Клиентът се идентифицира пред Доставчика;

10. „Потребителски профил” са данни на Клиента, които той предоставя с цел идентификация и чрез които може да управлява личния си потребителски профил.

11. “Лични данни” означава всички лични данни, чрез които Клиентът може да бъде пряко или непряко идентифициран, включително, но не само: имена, телефонен номер, адрес, електронна поща, както и номер на платежна карта на Клиента, данни за поръчки и плащания и др.;

12. „Платежна функционалност на приложението” означава функция на мобилното приложение, която дава възможност на Клиента да заплати за предоставената Услуга – зареждане на електрическо превозно средство на зарядните станции/точки в мрежата, управлявана от Доставчика;

13. „Балансиране на мощността“ е промяна на скоростта на зареждане или прекъсване на зареждането на електрическото превозно средство или захранване на енергията, съхранена в батерията на електрическото превозно средство, към електрическата мрежа

IV. РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

Чл.5. (1) Електронен магазин e магазинът, достъпен на адрес в интернет www. hypercharge.bg, чрез който Клиентите имат възможност да сключват онлайн договори за покупко-продажба на предлаганите от Електронния магазин услуги, в това число, както следва:

-   Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил;

-   Да извършват електронни изявления във връзка със сключването на договор с Доставчика, да изразяват съгласие с ОУ за продажба чрез Електронния магазин и Политиката за лични данни;

-   Да сключват договори за покупко-продажба на услугите, предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин;

-   Да извършват всякакви плащания във връзка със сключения договор с Доставчика чрез Електронния магазин, съгласно поддържаната от Електронния магазин платежна функционалност, а именно плащане чрез банкова карта (кредитна или дебитна), реализирана през виртуален ПОС терминал, интегриран в интернет страницата на Доставчика.

            Чл. 6. (1) Клиентите сключват договор за покупко-продажба на услугите, предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет на адрес www.hypercharge.bg. За да реализира покупка Клиентът трябва да се регистрира в Електронния магазин и да създаде потребителски профил. При извършването на регистрация в мобилното приложение Kia Hypercharge Клиентът е длъжен да предостави на Доставчика избраното потребителско име, под което ще използва услугата и валидна електронна поща, чрез която ще се осъществява официална кореспонденция между страните, които данни ще служат за идентифицирането на конкретния Клиент. При осъществяването на първоначална регистрация в мобилното приложение, Клиентът създава собствена парола, която се използва за получаването на достъп до съдържанието на мобилното приложение „Kia Hypercharge” и услугата.

            (2) За да бъде сключен договор е необходимо Клиентът да попълни всички задължителни полета в прозореца за регистрация коректно. Клиентът следва внимателно да провери детайлите, които е въвел в своя потребителски профил.

(3) Преди да завърши регистрацията на потребителския профил и да се достъпва до мобилното приложение Kia Hypercharge, Клиентът е длъжен да се запознае с настоящите ОУ, политиката за защита на личните данни на Доставчика и уведомлението за поверителност, които са публикувани на интернет страницата на Доставчика на www.hypercharge.bg. Електронният магазин не позволява да се премине към въвеждането на данните за банковата карта без Клиента да се съгласи с настоящите ОУ.

Чл. 7. (1) Доставчикът дава възможност на Клиента да съхрани данните на банковата си карта за последващи плащания. Клиентът следва да добави в профила си валидно издадена дебитна или кредитна карта. При добавянето на картата Клиентът автоматично се пренасочва към интернет страница с логото на Банката и Клиентът сам въвежда данните на банковата си карта на страницата с лого на Банката. Данните се съхраняват в криптиран вид на сървър на Банката. С авторизационната форма Клиентът предоставя на Доставчика изрично безусловното си съгласие да извършва първа и следващи картови плащания без физическото присъствие на банкова карта. Доставчикът е задължен да съхранява история за направените поръчки. При първата от следващи транзакции задължително се извършва при спазване на изискванията относно приемане на плащания с банкови карти и 3DS протокол за виртуален ПОС.

(2) Доставчикът няма достъп и не съхранява при себе си чувствителни данни (номер и CVC/ CVV код на банкова карта), свързани с платежната карта на крайния Клиент. Доставчикът получава уникален токън от Банката за банковата карта. Плащането чрез виртуалния ПОС терминал е сигурно и гарантирано от протокола за връзка с Банката на Доставчика. Доставчикът не съхранява данни за картата на Клиента, а само бива известен в платформата на Електронния магазин, че банковият трансфер е осъществен успешно – т.е., че със стойността на поръчката е заверена сметката на Доставчика или че трансферът е отказан. Клиентът може да премахне токенизираната кредитна или дебитна карта от потребителския си профил или да токенизира нова кредитна или дебитна карта по всяко време.

(3) При стартиране на зареждане Доставчикът преоторизира картата на Клиента с максимална сума за зареждане равна на левовата равностойност на 100 kW по тарифата, актуална към момента на зареждането. Ако в банковата сметка на Клиента не е налична тази сума, се прави втори опит за преоторизиране на картата на Клиента със сума за зареждане равна на левовата равностойност на 50 kW и респективно при липса на наличност се прави трети опит за преоторизиране на сума за зареждане равна на левовата равностойност на 20 kW. В случай, че Клиентът не разполага с налични средства по банковата си сметка услугата зареждане се отказва.

(4) След като електрическото превозно средство е заредено или Клиентът прекрати зареждането, се калкулира окончателната стойност за използваната електроенергия и разликата от преоторизираната сума, описана подробно по-горе, се възстановява в същата транзакция по сметка на Клиента.

Чл.8. (1) Покупката завършва след успешното реализиране на паричната транзакция и Клиентът получава автоматично генерирано потвърждение (сметка) за реализираната покупка на посочената от него електронна поща. Сметката включва следните данни: наименование, номер и дата на документа, данни за лицето, номер на клиентска поръчка, референтен номер на финансовата транзакция, наименование на услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени услуги, единична цена, обща сума за плащане, начин на плащане и двумерен баркод.  Този документ представлява доказателство за поръчката и плащането и следва да се представи в случай на възникване на спорове между Клиента и Доставчика.

(2) Клиентът е изцяло отговорен за коректното попълване на данните и избора на услуга. Със стартиране на услугата зареждане и натискането на бутона се появява прозорец, в който е описано, че, банковата карта на Клиента се преоторизира и стартира зареждане със задължително плащане. С натискането на бутона ПОТВЪРДИ, Клиентът приема конкретната оферта за продажба и се сключва договора.

(3) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на услуги, Доставчикът се задължава да предостави на Клиента конкретните услуги. Клиентите заплащат на Доставчика обявената на адреса на Електронния магазин в интернет цена за заявените услуги в съответствие с условията, определени на интернет страницата на Електронния магазин и в настоящите ОУ.

(4) Настоящият договор при ОУ за услугата зареждане се сключва безсрочно и може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните с едноседмично предизвестие, отправено по електронен път на адресите за комуникация, посочени от страните.

(5) В случаите, при които една от страните е „Потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, към настоящите ОУ са приложими правилата за сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние, описани в Глава 4 от Закона за защита на потребителите. След сключване на настоящия договор, Клиентът ще получи потвърждение по електронен път, съдържащо съществената информация на сключения договор, а именно настоящите ОУ. 

(6) Потребителят има право на отказ от договора като информира Доставчика до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е получил потвърждение за сключения договор по електронен път. Формата за отказ (Линк) може да бъде попълнена електронно на интернет страницата на Доставчика www.hypercharge.bg под формата на образец или Клиентско изявление да се изпрати по електронен път или по поща на адреса на Доставчика. Следва да се посочат три имена, адрес, email и тел. номер. Ако Клиентът използва тази възможност, Доставчикът незабавно ще изпрати по електронна поща потвърждение за получаването на отказа. За да се спази срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Независимо от това, Потребителят няма право на отказ, ако доставянето на услугата или зареждането на електрическото превозно средство е започнало преди края на периода, в който може да се упражни правото на отказ. В този случай, Клиентът плаща сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който Доставчикът е уведомен, че Клиентът упражнява правото си на отказ от настоящия договор.

 V. АКТУАЛНА ЦЕНОВА ЛИСТА, СМЕТКИ И ФАКТУРИ

Чл. 9. За ползването на услугата Клиентът заплаща такси съгласно актуални цени на Доставчика или притежатели на зарядни точки/ станции, за които Клиентът е бил известен предварително. Доставчикът/ притежателите на зарядни точки/ станции могат да определят и актуализират едностранно ценообразуването на услугата във всеки един момент. Актуалните цени на услугата за зареждане на електрически превозни средства за конкретната Зарядна станция/ точка е обявена в мобилното приложение Kia Hypercharge, поради което Клиентът заявява, че е съгласен да се счита за надлежно уведомен и информиран по отношение на актуалната цена на услугата в мрежата от зарядни станции/ точки, администрирана от Доставчика и че Доставчикът няма да носи отговорност, в случай че Клиентът е проявил небрежност и не се е запознал с актуалните цени за услугата.

Чл. 10. (1) Цените в Електронния магазин са в български лева и крайни като включват всички дължими и приложими ставки на ДДС към съответните продукти и/или услуги.

(2) Актуалните цени с включени отстъпки са достъпни за Клиента, след като той се регистрира в потребителския си профил чрез мобилното приложение Kia Hypercharge.

Чл. 11. В потребителския профил на Клиента се отразява информация за брой зареждания, платени суми, дати и локации на съответните зарядни станции/ точки. При поискване от страна на Клиента, Доставчикът може да предоставя на Клиента месечни отчети за ползването на услугата. В потребителския профил на Клиента тази информация е видна и достъпна. След всяко използване на услугата Доставчикът изпраща автоматично електронно съобщение с прикачена сметка с реквизити съгласно чл. 8, ал. 1 от настоящите ОУ. При поискване от страна на Клиента, може да му бъде издавана фактура за извършената услуга на месечна база.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 12. Доставчикът има правото да изисква електрическото оборудване и инсталации на електрическото превозно средство да отговарят на изискванията на закона, официалните регулации и технически изисквания, необходими за доставянето и използването на услугата. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е последствия от доставянето или непредоставянето на услугата, ако те са в резултат на това, че електрическото превозно средство не отговаря на по-горните изисквания.

Чл. 13. Използването на зарядна станция и/или зарядна точка изисква идентификация на Клиента посредством мобилното приложение на Доставчика – Kia Hypercharge. Идентификацията трябва да се извърши непосредствено преди зареждането на електрическото превозно средство.

Чл. 14. Клиентът е длъжен да пази потребителското си име и парола, чрез които достъпва мобилното приложение Kia Hypercharge и да не да ги разкрива пред трети лица. В противен случай, при злоупотреби с идентификационните му данни, Клиентът носи отговорност и е длъжен да заплати на Доставчика дължимите суми за ползване на услугата чрез потребителския му профил в мобилното приложение, освен ако е уведомил Доставчика. В случай, че идентификационните данни за достъп до мобилното приложение станат известни на трети лица или бъдат изгубени, Клиентът е длъжен да уведоми незабавно Доставчика, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: hypercharge@kia.bg или чрез обаждане в работно време (всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 часа) на следния тел. номер: 879314777 или чрез обаждане центъра за обслужване на Клиенти на тел. номер 879314777 в извънработно време. Доставчикът деактивира потребителския профил на Клиента своевременно. В случай, че Клиентът желае, може да направи нова регистрация на потребителски профил с нови идентификационни параметри.

Чл. 15. Когато използва услугата и извършва зареждане, Клиентът трябва да се убеди, че инструкциите за употреба на зарядната станция и/или зарядната точка са внимателно изпълнени. Клиентът е отговорен за всички щети, причинени от него/нея на Доставчика или други притежатели на зарядни точки/ станции поради повреда или счупване на зарядна точка/станция в резултат на неспазване на указаните инструкции или поради небрежност. Клиентът трябва незабавно да уведоми Доставчика или притежателя на зарядна станция/ точка за каквито и да е дефекти или повреди на зарядната станция и/или зарядната точка, които са забелязани.

Чл. 16. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е потенциални смущения, закъснения или грешки в електрическото превозно средство или услугата, както и такива причинени от дейността на външен Доставчик на услуги, трудности при използване, неработещо мобилно приложение или други щети, причинени от проблеми свързани с употребата или функционалността на услугата.

Чл. 17. С оглед избягването на щети страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички разумни мерки за предотвратяване или ограничаване на щетите. Клиентът е длъжен да обезщети Доставчика на услугата за всички виновно причинени му щети, които са пряка и непосредствена връзка от негово неизпълнение на задължения и ангажименти по настоящите ОУ при спазване на съответните разпоредби не действащото българско законодателство.

Чл. 18. (1) В случай на смущение или внезапен дисбаланс съответното електроразпределително дружество е длъжно по своевременно да отстрани повредата. Доставчикът има право временно да прекъсне предоставянето на услугата за периода на необходимо обслужване и обновяване. Освен това, услугата може да бъде прекъсната с цел осигуряването на управление на баланса в електрическата система, качеството на подаваното електричество или други възникнали смущения.

(2) Електрическата мрежа е собственост на съответното електроразпределително дружество, което е отговорно за прекъсването или промяната на скоростта на зареждане. Доставчикът не носи отговорност при прекъсване на услугата зареждане, промяната на скоростта или временни смущения.

Чл. 19. Доставчикът има право да откаже предоставянето на услугата и незабавно да прекъсне услугата към Клиента, ако това се изисква от официални регулации, или ако има съмнение, че услугата се използва без разрешение, в нарушение на ОУ на настоящия договор за услугата или по незаконен начин.

Чл. 20. Доставчикът се задължава да информира предварително (ако е възможно и е своевременно уведомен от електроразпределителното дружество) Клиента по електронен или друг начин относно причината и очакваната продължителност на прекъсването на услугата зареждане за зярядна точка/станция, собственост на Доставчика.

Чл. 21. Ако прекъсването на услугата зареждане е предизвикано от Клиента, тогава Клиентът няма да бъде освободен от задълженията за плащане или други задължения към Доставчика за услугата предоставена до момента на прекъсването.

VII. ПРОМЯНА В ОУ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. Страните по настоящия договор могат по взаимно съгласие да се съгласят да променят настоящия договор. Доставчикът си запазва правото да промени настоящите ОУ едностранно, посредством писмено уведомление, изпратено на Клиента по електронен или друг начин, при условие че уведомлението е направено една (1) седмица предварително.

Чл. 23. Клиентът няма право да прехвърля задълженията си по настоящия договор към трети лица. Доставчикът има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор към друг Доставчик на услугата. ОУ, в които са посочени правата и задълженията на Клиента не могат да се променят във връзка с прехвърлянето. Клиентът ще бъде уведомен относно прехвърлянето най-късно при издаването на първата сметка от новия Доставчик.

Чл. 24 (1) Договорът се прекратява при следните случаи:

1.1.По взаимно съгласие;

1.2. В случаи, предвидени в закона или в настоящите ОУ;

1.3. От всяка страна по настоящия договор с писмено предизвестие от една (1) седмица;

1.4. В други, неупоменати тук случаи, поради неизпълнение от всяка от страните.

(2) При прекратяване на настоящия договор Доставчикът прекратява потребителския профил Клиента на интернет страницата, чрез което достъпва мобилното приложение Kia Hypercharge.

(3) Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Клиента ще се извършват в писмена форма на адресите на страните, като за такава форма ще се считат и съобщенията и уведомленията по електронна поща. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(4) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на интернет страницата, са извършени от пълнолетни лица и те са същите, които са посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 25. Във връзка с предоставяната услуга от Доставчика за зареждане на електрически превозни средства в инфраструктурата от зарядни станции/точки на Доставчика и други притежатели на зарядни станции/точки, Доставчикът обработва предоставените от Клиента лични данни (доколкото и ако такива са предоставени за целите на надлежно предоставяне на услугата), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), политиката за защита на лични данни и уведомлението за поверителност на Доставчика, достъпни на адрес: www.hypercharge.bg.

IX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 26. Доставчикът предоставя услугите и гарантира правата на Клиентите, предвидени в действащото българско законодателство. Клиентът декларира изричното си съгласие и приема, че настоящите ОУ, потвърдени по електронен път при регистрацията в Мобилното приложение Kia Hypercharge или на интернет страницата www.hypercharge.bg, чрез отбелязването на отметка в специално обозначеното за целта поле, се считат за валидно одобрени и обвързващи, пораждат същите задължителни правни последици като саморъчен подпис на Клиента върху писмени документи и ще бъдат допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове. Приемането на настоящите ОУ, тяхното изпълнение, тълкуването и разрешаването на спорове се уреждат в съответствие с приложимото право на Република България.

Чл. 27. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с настоящите ОУ, тяхното тълкуване, нарушение, прекратяване или валидност, се разрешават най-напред чрез взаимни преговори в съответствие с принципите на безпристрастност, разумност и справедливост чрез медиация. В случай, че не бъде постигнато съгласие между страните чрез преговори и/или медиация, в срок от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаването на писмено предложение за продължаване на преговорите или ако някоя от страните реши, че по-нататъшните преговори са нецелесъобразни, всеки спор, противоречие или претенция ще бъдат окончателно разрешени в съответния родово компетентен съд на територията на град София.

Настоящите ОУ са публикувани на интернет страницата www.hypercharge.bg и влизат в сила от 03.04.2023 г. Всяка част от настоящите ОУ са достъпни за Клиентите и те могат да ги съхранят или принтират по всяко време. След създаване на потребителски профил, Доставчикът изпраща копие от настоящите ОУ на Клиента по електронна поща.