Oбщи условия - Kia Hypercharge

Настоящите общи условия се отнасят до предоставянето на услугата зареждане на електрически превозни средства от страна на „КИА БЪЛГАРИЯ” ООД към неговите клиенти. Тези общи правила определят условията, при които клиентът закупува правото да зарежда електрическа енергия от доставчика на услугата зареждане от зарядни станции/точки на доставчика или други притежатели на зарядни станции/точки - партньори на доставчика. Тези общи условия не се отнасят към продажбата или доставката на електричество.

1.    Дефиниции:

1.1.   „Услуга“ е услуга за зареждане, която се предоставя на клиентите, въз основа на която същите могат да използват зарядни станции/точки на доставчика или притежатели на зарядни станции/точки - партньори на доставчика

1.2.    „Доставчик“ е дружеството, което предлага услугата на клиентите. В настоящите общи условия доставчикът е КИА БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 204650474, със седалище и адрес на управление в гр. София 1138, бул. „Цариградско шосе” № 144, тел. 0700 10 660, email: hypercharge@kia.bg, hypercharge.kia.bg;

1.3.   „Клиент“ е лицето, който приема настоящите общи условия за предоставяне на услугата от доставчика и/или притежател на зарядна станция/ точка. Клиентът може да бъде всяко физическо лице на възраст над 18 години или юридическо лице;

1.4.    „Електрическо превозно средство“ е моторно превозно средство със задвижване, включващо поне един непериферен електроуред като преобразувател на енергия с презаредима електрическа система за акумулиране на енергия, която може да бъде зареждана от външен източник, съгласно Директива 2014/94/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива;

1.5.   „Страни по договора“ са доставчика и клиента;

1.6.   „Притежател на зарядна станция“ е лице, което притежава зарядни станции или точки и/или ги експлоатира. Притежателят на зарядна станция може да определя и актуализира едностранно ценообразуването за употребата на зарядната станция и предлага зарядни точки;

1.7.   „Зарядна станция“ е устройство с една или повече зарядни точки, където електрически превозни средства могат да се зареждат;

1.8.   „Зарядни точки“ са бавни или бързи зарядни точки, които позволяват да се захранва електричество директно към електрическото превозно средство с максимална мощност до 22 kW и променлив ток (бавни зарядни точки) или с мощност над 22 kW и постоянен ток (бързи зарядни точки);

1.9.   „Мобилно приложение” - интернет базиран портал за мобилни устройства Kia Hypercharge, поддържан от доставчика, чрез който се предоставя Улугата. Мобилното приложение може да се изтегли безплатно от Google Play или Apple Store. Чрез мобилното приложение клиентът се идентифицира пред доставчика;

1.10.   „Интернет профил” са данни на клиента, които той предоставя с цел идентификация и чрез които може да управлява личния си потребителски профил.

1.11.   “Лични данни” означава всички лични данни, чрез които клиентът може да бъде пряко или непряко идентифициран, включително, но не само: имена, телефонен номер, адрес, електронна поща, както и номер на платежна карта на клиента, данни за поръчки и плащания и др.;

1.12.   „Платежна функционалност на приложението” означава функция на мобилното приложение, която дава възможност на клиента да заплати за предоставената Услуга – зареждане на електрическо превозно средство на зарядните станции/точки в мрежата, управлявана от доставчика;

1.13.   „Балансиране на мощността“ е промяна на скоростта на зареждане или прекъсване на зареждането на електрическото превозно средство или захранване на енергията, съхранена в батерията на електрическото превозно средство, към електрическата мрежа. Електрическата мрежа е собственост на съответното електроразпределително дружество, което е отговорно за прекъсването или промяната на скоростта на зареждане. Доставчикът не носи отговорност при прекъсване на услугата зареждане, промяната на скоростта или временни смущения.

2.    Сключване на договора за предоставяне на услугата, право на отказ

2.1.   Настоящият договор при общи условия за услугата зареждане се сключва безсрочно и може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните с едноседмично предизвестие, отправено по електронен път на адресите за комуникация, посoчени от страните.

2.2.   При извършването на регистрация в мобилното приложение Kia Hypercharge клиентът е длъжен да предостави на доставчика избраното потребителско име, под което ще използва услугата и валидна електронна поща, чрез която ще се осъществява официална кореспонденция между страните, които данни ще служат за идентифицирането на конкретния клиент. При осъществяването на първоначална регистрация в мобилното приложение, клиентът създава собствена парола, която се използва за получаването на достъп до съдържанието на мобилното приложение „Kia Hypercharge” и услугата.

2.3.   Преди да направи регистрация на интернет профил и да достъпва до мобилното приложение Kia Hypercharge, клиентът е длъжен да се запознае с настоящите общи условия, политиката за защита на личните данни на доставчика и уведомлението за поверителност, които са публикувани на интернет страницата на доставчика на hypercharge.kia.bg;

2.4.  В случаите, при които една от страните е „Потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите, към настоящите общи условия са приложими правилата за сключване на договори извън търговския обект и договори от разстояние, описани в Глава 4 от Закона за защита на потребителите. След сключване на настоящия договор, клиентът ще получи потвърждение по електронен път, съдържащо съществената информация на сключения договор, а именно настоящите общи условия.  

2.5.   Както е посочено в т. 2.3., Потребителят има право на отказ от договора като информира доставчика до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е получил потвърждение за сключения договор по електронен път. Формата за отказ може да бъде попълнена електронно на интернет страницата на доставчика hypercharge.kia.bg под формата на образец или клиентско изявление да се изпрати по електронен път или по поща на адреса на Доставчика. Моля да посочите три имена, клиентски номер, адрес, email и тел. номер. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще ви изпратим по електронна поща потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Независимо от това, Потребителят няма право на отказ, ако доставянето на услугата или зареждането на електрическото превозно средство е започнало преди края на периода, в който може да се упражни правото на отказ. В този случай, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

3.    Права и задължения на страните по договора

3.1.   Доставчикът има правото да изисква електрическото оборудване и инсталации на електрическото превозно средство да отговарят на изискванията на закона, официалните регулации и технически изисквания, необходими за доставянето и използването на услугата. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е последствия от доставянето или непредоставянето на услугата, ако те са в резултат на това, че електрическото превозно средство не отговаря на по-горните изисквания.

3.2.   Използването на зарядна станция и/или зарядна точка изисква идентификация на клиента посредством мобилното приложение на доставчика - Kia Hypercharge. Идентификацията трябва да се извърши непосредстветно преди зареждането на електрическото превозно средство.

3.3.   Клиентът е длъжен да пази потребителското си име и парола, чрез които достъпва мобилното приложение Kia Hypercharge и да не да ги разкрива пред трети лица. В противен случай, при злоупотреби с идентификационните му данни, клиентът носи отговорност и е длъжен да заплати на доставчика дължимите суми за ползване на услугата чрез потребителския му профил в мобилното приложение, освен ако е уведомил доставчика.В случай, че идентификационните данни за достъп до мобилното приложение станат известни на трети лица или бъдат изгубени, клиентът е длъжен да уведоми незабавно доставчика, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: hypercharge@kia.bg или чрез обаждане в работно време (всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 часа) на следния телефонен номер: 0700 10 660 или чрез обаждане центъра за обслужване на клиенти на телефонен номер 0700 10 660 в извън-работно време. Доставчикът деактивира интернет профила на клиента своевременно. В случай, че клиентът желае, може да направи нова регистрация на интернет профил с нови идентификационни параметри.

3.4.   Когато използва услугата и извършва зареждане, клиентът трябва да се убеди, че инструкциите за употреба на зарядната станция и/или зарядната точка са внимателно изпълнени. Клиентът е отговорен за всички щети, причинени от него/нея на Доставчика или други притежатели на зарядни точки/ станции поради повреда или счупване на зарядна точка/станция в резултат на неспазване на указаните инструкции или поради небрежност. Клиентът трябва незабавно да уведоми доставчика или притежателя на зарядна станция/ точка за каквито и да е дефекти или повреди на зарядната станция и/или зарядната точка, които са забелязани.

3.5.   Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е потенциални смущения, закъснения или грешки в електрическото превозно средство или услугата, както и такива причинени от дейността на външен доставчик на услуги, трудности при използване, неработещо мобилно приложение или други щети, причинени от проблеми свързани с употребата или функционалността на услугата.

3.6.   С оглед избягването на щети страните по настоящия договор се задължават да предприемат всички разумни мерки за предотвратяване или ограничаване на щетите. Клиентът е длъжен да обезщети доставчика на услугата за всички виновно причинени му щети, които са пряка и непосредствена връзка от негово неизпълнение на задължения и ангажименти по настоящите общи условия при спазване на съответните разпоредби не действащото българско законодателство.

4.    Актуална ценова листа, сметки и фактури

4.1.   За ползването на услугата клиентът заплаща такси съгласно актуални цени на доставчика или притежатели на зарядни точки/ станции, за които клиентът е бил известен предварително. Доставчикът може да определя и актуализира едностранно ценообразуването на услугата във всеки един момент. Актуалните цени на услугата за зареждане на електрически превозни средства за конкретната Зарядна станция/ точка е обявена в мобилното приложениe Kia Hypercharge, поради което клиентът заявява, че е съгласен да се счита за надлежно уведомен и информиран по отношение на актуалната цена на услугата в мрежата от зарядни станции/ точки, администрирана от доставчика и че доставчикът няма да носи отговорност, в случай че клиентът е проявил небрежност и не се е запознал с актуалните цени за услугата.

4.2.   Актуалните цени с включени отстъпки са достъпни за клиента, след като той се регистрира в интернет профила си чрез мобилното приложение Kia Hypercharge.

4.3.   Ползването на услугата се заплаща от клиента чрез валидно издадена дебитна или кредитна карта. В интернет профила на клиента се отразява информация за брой зареждания, платени суми, дати и локации на съответните зарядни станции/ точки. При поискване от страна на клиента, доставчикът ще предоставя на клиента месечни отчети за ползването на услугата. След всяко използване на услугата клиента ще получава електронно съобщение с прикачена сметка. При поискване от страна на клиента, може да му бъде издавана фактура за извършената услуга на месечна база.

5.    Прекъсване на услугата

5.1.    В случай на смущение или внезапен дисбаланс съответното електроразпределително дружество е длъжно по своевременно да отстрани повредата. Доставчикът има право временно да прекъсне предоставянето на услугата за периода на необходимо обслужване и обновяване. Освен това, услугата може да бъде прекъсната с цел осигуряването на управление на баланса в електрическата система, качеството на подаваното електричество или други възникнали смущения.

5.2.   Доставчикът има право да откаже предоставянето на услугата и незабавно да прекъсне услугата към клиента, ако това се изисква от официални регулации, или ако има съмнение, че услугата се използва без разрешение, в нарушение на общите условия на настоящия договор за услугата или по незаконен начин.

5.3.   Доставчикът се задължава да информира предварително (ако е възможно и е своевременно уведомен от електроразпределителното дружество) клиента по електронен или друг начин относно причината и очакваната продължителност на прекъсването на услугата зареждане за зярядна точка/станция, собственост на доставчика.

5.4.   Ако прекъсването на услугата зареждане е предизвикано от клиента, тогава клиентът средства няма да бъде освободен от задълженията за плащане или други задължения към Доставчика за услугата предоставена до момента на прекъсването.

6.    Промяна в общите условия, прехвърляне и прекратяване на договора

6.1.   Страните по настоящия договор могат по взаимно съгласие да се съгласят да променят настоящия договор. Доставчикът си запазва правото да промени настоящите общи условия едностранно, посредством писмено уведомление, изпратено на клиента по електронен или друг начин, при условие че уведомлението е направено една (1) седмица предварително.

6.2.   Клиентът няма право да прехвърля задълженията си по настоящия договор към трети лица. Доставчикът има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор към друг доставчик на услугата. Общите условия, в които са посочени правата и задълженията на клинта не могат да се променят във връзка с прехвърлянето. Клиентът ще бъде уведомен относно прехвърлянето най-късно при издаването на първата сметка от новия доставчик.

7.    Прекратяване на договора

7.1.   Договорът се прекратява при следните случаи:

7.1.1.     По взаимно съгласие;

7.1.2.      В случаи, предвидени в закона или в настоящите общи условия;

7.1.3.     От всяка страна по настоящия договор с предизвестие от една (1) седмица;

7.1.4.     В други, неупоменати тук случаи, поради неизпълнение от всяка от страните.

7.2.   При прекратяване на настоящия договор доставчикът прератява интернет профила клиента на интернет страницата, чрез което достъпва мобилното приложение Kia Hypercharge.

7.3.   Всички съобщения и уведомления между доставчика и клиента ще се извършват в писмена форма на адресите на страните, като за такава форма ще се считат и съобщенията и уведомленията по електронна поща.

8.    Лични данни и поверителност

8.1.   Във връзка с предоставяната услуга от доставчика за зареждане на електрически превозни средства в инфраструктурата от зарядни станции/точки на доставчика и други притежатели на зарядни станции/точки, доставчикът обработва предоставените от клиента лични данни (доколкото и ако такива са предоставени за целите на надлежно предоставяне на услугата), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), политиката за защита на лични данни и уведомлението за поверителност на доставчика, достъпни на адрес: hypercharge.kia.bg

9.    Разрешаване на спорове

9.1.   Клиентът декларира изричното си съгласие и приема, че настоящите Общи условия, потвърдени по електронен път при регистрацията в Мобилното приложение Kia Hypercharge или на интернет страницата hypercharge.kia.bg, чрез отбелязването на отметка в специално обозначеното за целта поле, се считат за валидно одобрени и обвързващи, пораждат същите задължителни правни последици като саморъчен подпис на клиента върху писмени документи и ще бъдат допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове. Приемането на настоящите общи условия, тяхното изпълнение, тълкуването и разрешаването на спорове се уреждат в съответствие с приложимото право на Република България.

9.2.   Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с настоящите общи условия, тяхното тълкуване, нарушение, прекратяване или валидност, се разрешават най-напред чрез взаимни преговори в съответствие с принципите на безпристрастност, разумност и справедливост чрез медиация. В случай, че не бъде постигнато съгласие между страните чрез преговори и/или медиация, в срок от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаването на писмено предложение за продължаване на преговорите или ако някоя от страните реши, че по-нататъшните преговори са нецелесъобразни, всеки спор, противоречие или претенция ще бъдат окончателно разрешени в съответния родово компетентен съд на територията на град София.