Оперативна програма

Европейски фонд за регионално развитие

На 20 януари 2021 г. „КИА Моторс България-София“ ООД подписа с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В съответствие с договора „КИА Моторс България-София“ ООД ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 150 000,00 (Сто и петдесет хиляди) лева за финансирането на Проект BG16RFOP002-2.077-0577 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Основната цел на проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез получаване на финансова подкрепа за осигуряване на оперативен капитал за нуждите на „КИА Моторс България-София“ ООД. С успешното реализиране на проекта ще бъде постигнат положителен ефект за възстановяване на дейността на „КИА Моторс България-София“ ООД, създаване на потенциал за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19 и стабилност на работните места в дружеството.

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. „КИА Моторс България-София“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на документа и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на икономиката.